• کارشناس امور هنرهای نمایشی

ردیف

عنوان

کارشناس امور هنرهای نمایشی

1

نام و نام خانوادگی

محمد اماندادی قطب آبادی

2

عنوان واحد)اداری- فرهنگی- هنری)

معاونت هنری

3

سمت سازمانی

کارشناس امور هنری (کارشناس امور هنرهای نمایشی)

 

 

4

اهم وظایف و خدمات ارائه شده

نظارت و ارزشیابی بر امور نمایشی منطقه

نظارت و ارزشیابی بر گروههای آزاد تئاتر در سطح منطقه

5

شماره اتاق

ساختمان شماره 2

6

تلفن داخلی یا خط مستقیم

143

7

زمان حضور در اداره

ساعات اداری

8

 

 

 

 

لیست خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

 

 

نوع خدمت اعم از الکترونیکی و حضوری

مجوز اجرای عموم نمایش های صحنه ای ،خیابانی

مجوز اجرای عموم نمایش های سرگرمی ساز و سیرک- مجوز اجرای تعزیه

مجوزتمرین نمایشنامه- مجوز نمایشنامه خوانی- بازبینی و نظارت بر آثار نمایشی

9

مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار

مقررات بر اساس قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده است.

10

مدت زمان انجام کار

بستگی به نوع کار  متغیر می باشد.

11

مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل

فرم های مربوط به مجوز های مورد نیاز در هنرهای نمایشی

12

تعیین اوقات مراجعه

ساعات اداری

13

شرح وظایف

1-      ارائه نظرات تخصصی پیرامون روشها و خط مشی های لازم جهت پیشبرد هنرهای نمایشی

2-      تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم بمنظور پیشبرد تئاتر متعهد و نحوه اجرای آن در منطقه به «شورای برنامه ریزی واحد» بمنظور بررسی و تصویب

3-      تهیه طرح اجرای برنامه های هنری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی استان و غیره

4-      نظارت و ارزشیابیفعالیت گروههای آزاد تئاتر در سطح منطقه و ارشاد و جلب تشویق آنان بمنظور همکاری و خلق آثار ارزشمند هنری اسلامی

5-      انجام آزمایشات لازم و انتخاب جوانان متعهد و مستعد محلی بمنظور تشکیل گروه در زمینه هنرهای نمایشی

6-      نظارت بر تشکیل کلاسهای تئاتر و تعلیم هنرجویان و نظارت بر تمرینات و اجرای برنامه ها

7-      انتخاب و پیشنهاد نمایشنامه های مناسب جهت اجرا

8-      بررسی صلاحیت گروههای آزاد تئاتر در جهت صدور پروانه نمایش و ارشاد و راهنمایی گروههای مذکور

9-      تنظیم گزارشات لازم

انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل