• کارشناس خدمات مدیریت و ارزشیابی

ردیف

عنوان

 

1

نام و نام خانوادگی

عیسی سلیمانی خاردان

2

عنوان واحد)اداری- فرهنگی- هنری)

اداری

3

سمت سازمانی

کارشناس خدمات مدیریت و ارزشیابی

 

 

4

 

 

اهم وظایف و خدمات ارائه شده

 

مطابق جدول پیوست

 

 

 

5

شماره اتاق

ساختمان شماره 3 اتاق 128

6

تلفن داخلی یا خط مستقیم

داخلی 128 -43318126

7

زمان حضور در اداره

تمامی ایام هفته 7.15 تا 14.15

8

 

 

 

 

لیست خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

 

 

نوع خدمت اعم از الکترونیکی و حضوری

 

حضوری و الکترونیکی

 

9

 

مقررات مورد عمل و مراحل انجان کار

 

مقررات اداری

 

 

10

مدت زمان انجام کار

تمام ایام هفته

11

مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل

 

12

تعیین اوقات مراجعه

 

13

شرح وظایف

1. انجام مطالعات لازم به منظور تهیه و پیشنهاد طرح های تشکیلاتی و آموزشی اداره کل با توجه به نیازهای منطقه و وظایف مصوب

2-بررسی فعالیتهای واحدهای تابعه اداره کل وتهیه گزارشات لازم جهت مدیریت واحد

3- بررسی و اظهار و نظر در مورد شرح وظایف پستهای سازمانی اداره اداره کل

4-همکاری و شرکت در جلسات کمیته اجرایی قانون استخدام کشوری اداره کل و ارائه مدارک در مواقع

5- بررسی و اظهار و نظر در مورد نیروی انسانی مورد نیاز و نیازهای آموزشی کارکنان با همکاری کارشناس برنامه و بودجه

6- انجام فعالیتهای لازم در زمینه اجرای مفاد طرح ظبقه بندی مشاغل در مورد مستخدمین واحد متبوع با همکاری اداره امور اداری و مالی

7- نظارت بر صدور احکام استخدامی کارکنان با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل و قانون استخدام کشوری طبق اختیارات تفویض شده

8- انجام مطالعات لازم به منظور تهیه طرح های پیشنهادی در مورد امور رفاهی و استخدامی و اموزشی کارکنان اداره کل

9-انجام امور مربوط به ارزشیابی کارکنان و ارائه گزارشات لازم

10- انجام مکاتبات اداری مربوط به مدیریت کل

11.انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل