• کارشناس آمار، اطلاعات و برنامه ریزی

ردیف

عنوان

 

1

نام و نام خانوادگی

راحله سنجری بنستانی

2

عنوان واحد)اداری- فرهنگی- هنری)

حوزه مدیر کل

3

سمت سازمانی

کارشناس آمار، اطلاعات و برنامه ریزی

4

اهم وظایف و خدمات ارائه شده

پاسخگو در قبال امور مربوط به آمار، اطلاعات و برنامه ریزی

5

شماره اتاق

3

6

تلفن داخلی یا خط مستقیم

03443318116- داخلی 126

7

زمان حضور در اداره

همه روزه از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:15 تا 13:15

8

 

 

لیست خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

نوع خدمت اعم از الکترونیکی و حضوری

آمار و اطلاعات درون دستگاهی مربوط به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

9

مقررات مورد عمل و مراحل انجان کار

 

---------------------------------------

10

مدت زمان انجام کار

-------------------------------------------

11

مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل

-------------------------------------------

12

تعیین اوقات مراجعه

----------------------------------------------

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

1.همکاری و نظارت در ساماندهی آمار و اطلاعات ثبتی استان و ادارات تابعه

2. نظارت بر شیوه پبت آمار در استان و ادارات تابعه

3. جمع آوری آمار و اطلاعات جهت گزارشات مختلف

4. تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات جهت تهیه و تدوین گزارشات و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت

5. تهیه گزارشات و نمودار های آمار و اطلاعات جهت تهیه و تدوین گزارشات و برنامه های بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت

6. تهیه گزارشات و نمودار های لازم و پردازش و تحلیل آمار با استفاده از روش های آماری

7. مطالعه، بررسی و پیشنهاد طرح های آماری

8. همکاری در اجرای طرح های آماری(جمع آوری اطلاعات،نمونه گیری،بازبینی پرسشنامه های تکمیل شده و رفع نقص پرسشنامه ها)

9. شرکت در جلسات آماری و برنامه ریزی و تهیه گزارش جلسات

10. برقراری ارتباط مستمر با متولی آمار و برنامه ریزی حوزه وزارتخانه

11. همکاری با دبیر خانه کمیته آمار بخشی

12. همکاری با دبیرخانه برنامه ریزی(یا شورای برنامه ریزی) وزارتخانه

13. همکاری و نظارت بر مصوبات کمیته آمار بخشی و کمیته برنامه ریزی