فهرست مدیران ارشد اداره کل


 

ردیف    نام ونام خانوادگی   سمت   شماره تلفن مستقیم   
 حسین اسحاقی      مدیرکل 43318601
2سید حسین طیبیمعاون فرهنگی43318117
 3علم احمدی معاون اداری و مالی   43318230
 4یوسف فرخیمعاون هنری43318127
 5 عیسی سلیمانیمدیر حراست43318130