• اداری ، مالی و برنامه ریزی

معاون اداری و مالی: علم احمدی

برای مشاهده اخبار مهم اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیک کنید