• شرایط صدور مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی

شرایط صدور مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی
 
مدیر مسئول و صاحب امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
- تابعیت ایران
- اهلیت قانونی
- نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر کیفری (استعلام های مربوطه از سوی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای تابعه صادرخواهد شد) 
- عدم اشتغال در هر یک از بخشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- دارا بودن دیپلم کامل متوسطه با ارائه حداقل 5 سال سابقه و نمونه کار مؤثر در امور تبلیغاتی یا مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد بازرگانی، مدیریت بازرگانی، روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی تمامی گرایش ها (فقط مربوطه به مدیر مسئول )
- عدم اشتغال در وزارتخانه ها، مؤسسات یا شرکتهای دولتی و یا شهرداریها (فقط مربوط به مدیر مسئول)
 
 
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:
- تقاضانامه
- 6 قطعه عکس 4× 3 جدید سیاه و سفید (متقاضی و مدیر مسئول)
- اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه، یک سری کامل برابر اصل شده در دادگستری(متقاضی و مدیر مسئول)
- اصل و کپی کارت ملی، پشت و رو برابر اصل شده در دادگسترییا شماره ملی (متقاضی و مدیر مسئول)
- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فارغ التحصیلی برابر اصل شده در دادگستری (متقاضی و مدیر مسئول)
- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برابر اصل شده در دادگستری (متقاضی و مدیر مسئول )
- تکمیل فرم مشخصات فردی (متقاضی و مدیر مسئول)
- گواهی سوابق فعالیتهای تبلیغاتی به صورت صدور معرفی نامه به عنوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با ذکر سمت و مدت آن که به امضاء و مهر مدیر عامل یا مقام مسئول صادر کننده رسیده باشد و نمونه کارهای تأیید شده که نام مدیر مسئول و نام کانون در آن درج شده باشد و قرار دادها و تأیید نامه های مربوطه به پیوست نمونه کارها ارائه گردد.
 - متقاضیان حقوقی علاوه بر مدارک فوق مدارک ثبت شرکت (اساسنامه با موضوع تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط، تقاضانامه ثبت، شرکت نامه، برگه تعیین نام و استعلام ثبت) را نیز باید ارائه دهند.
 تذکر: عدم پیگیری و ارائه یا تکمیل مدارک لازم توسط متقاضی و مدیر مسئول از تاریخ ثبت تقاضا نامه به مدت 6 ماه به منزله انصراف تلقی شده و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.