• شرایط متقاضی تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

شرایط متقاضی تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته
 
- تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی منوط به داشتن امکانات لازم و گرفتن پروانه تاسیس از وزارت است
ماده 5: شرایط متقاضی گرفتن پروانه تاسیس به شرح زیر است :
الف – تابعیت ایران
ب – عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
ج – عدم اشتهار به فساد اخلاقی
د – انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دایم
ه – داشتن صلاحیت تحصیلات لازم و آشنایی کافی با امور چاپی و لیتوگرافی به تشخیص وزارت
د – نداشتن سابقه محکومیت موثر که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد
ز – عدم سابقه عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی بوده و عدم عضویت در گروه ها و سازمانهای مرتد و محارب و غیر قانونی یا فعالیت موثر به نفع آنان
 
تبصره 1: نخست وزیران ،استاندران ،امرای ارتش ، ژاندامری و شهربانی ، روسای سازمانهای دولتی ، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و موسسات که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نمایندگان مجلس ، سفیران، فرمانداران، شهرداران ، روسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، روسای دفتر های حذب رستاخیز در تهران و شهرستانها که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1341 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل خود شاغل بوده اند نمی توانند چاپخانه و لیتوگرافی تاسیس نمایند.
تبصره 2 : خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند.
تبصره 3 : هر گاه متقاضی تاسیس : شخص حقوقی باشد، مدیر عامل یا بالاترین مقام اجرایی موسسه باید دارای شرایط درج در این ماده باشد در این صورت پروانه تاسیس به نام مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی مزبور صادر خواهد شد.
تبصره 4 : تشخیص ضرورت تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی جدید در وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های فرهنگ وارشاد اسلامی، امور اقتصادی و اجتماعی و سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است که در وزارت تشکیل می شود.
تبصره 6: برای متقاضیان واجد شرایط تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی قبل از صدور پروانه ، موافقت نامه تاسیس صادر گردد که مدت اعتبار آن یک سال می باشد و به تشخیص وزارت قابل تمدید است .
تبصره 7 : مسئولیت اداره چاپخانه و واحدهای وابسته به آن با دارنده پروانه است وی مسئول حسن اجرای مفاد این این آیین نامه و دستورالعملهای صادر شده از سوی وزارت و پاسخگوی کیفیت و محتوای آگهی ها و کارهای چاپی است
ماده 8 : دارنده پروانه تاسیس هر زمان ، فاقد شرایط مذکور در ماده (5) شود. پروانه صادر شده از درجه اعتبار ساقط شود
ماده 9 : چنانچه دارنده پروانه فوت کند تا زمان تعیین تکلیف ورثه نسبت به مالکیت چاپخانه ، ادامه فعالیت آن با معرفی خود شرایط از طرف وارث قانونی متوفی بلامانع خواهدبود.
تبصره : پس از صدور گواهی حصر وارثت چنانچه یکی از وراث واجد شرایط ماده (5) باشد با موافقت سایر ورثه یا قیم. آنها پروانه به نام وی صادر خواهد شد در غیر این صورت لازم است فرد واجد شرایط دیگری با توافق کلیه وارث به وزارت معرفی گردد.
ماده 10 : محل چاپخانه یا واحدهای وابسته به آن باید غیر مسکونی بوده و از نظر استحکام بنا و بهداشت عمومی و سایر امور مورد تایید دستگاههای ذی ربط باشد و صرفا اختصاص به چاپخانه داشته باشد و کسی غیر از سرایدار معرفی شده ، تحت هیج عنوان حق سکونت در آن مکان راندارد نام چاپخانه در تابلویی با اندازه مناسب، سر در ورودی نصب می گردد.
تبصره :  ادارات روزنامه و مجله هایی که دارای چاپخانه اختصاصی هستند در صورتی که محل چاپخانه یا محل مربوط به امور اداری روزنامه یامجله در یک ساختمان قرار داشته باشد، باید از یکدیگر جدا گردند به ترتیبی که دو قمست ، مجزای از یکدیگر تشخیص داده شوند.
ماده 11: بازرسان وزارت مجازند در زمان فعالیت چاپخانه و واحدهای وابسته به آن از محل و فعالیت آن بازدید نمایند.

اصل سوم – شرایط قبول سفارش چاپ کتب و اوراق
ماده 12: هر چاپخانه موظف است کلیه سفارشهای چاپی را با ذکر نوع مشخصات سفارش دهنده ، تاریخ دریافت و تحویل در دفتر پلمپ شده قانونی ثبت نماید.
تبصره 1 :چاپ اعلانات و نشریات که سفارش دهنده آن معلوم نیست ممنوع است مدیر چاپخانه موظف است موارد خلاف را به وزارت اطلاع دهد.
تبصره 2 : دارنده پروانه وظف است در چاپ کتاب ، مقررات و ضوابط مربوط را رعایت نموده ، مشخصات هر کتاب را مطابق دستور العمل ابلاغی در آن قید کرده و نمونه ای از کلیه کتابهایی که چاپ می شود را به وزارت تسلیم نماید.
تبصره 3 : چاپخانه ها مکلفند پیش از خروج کتاب از چاپخانه یا صحافی ، برگه اعلام وصول را مطابق دستور العمل وزارت دریافت نمایند.
ماده 13: چاپخانه ها و واحدهای وابسته باید پیش از چاپ سفارشهای زیر ، مجوز کتبی وزارت را از ناشر یامولف درخواست و اخذ نمایند. چاپ سایر سفارشها به موجب دستورالعمل وزارت خواهد بود.
الف – قران مجید
ب – کتب کودکان و نوجوانان
ج – کتب مربوط به مسائل آموزش نظامی
د – کتب حل المسایل درسی و کمک اموزشی
ه – کتب مربوط به آموزش علائم راهنمایی و رانندگی
ز – کتب تستی مربوط به کنکورهای ورودی راهنمایی و دبیرستان ( مدارس تیز هوشان )
ح – کتب مربوط به روابط زناشویی و مسائل جنسی
ط – کتب ورزشی
ی – کتب مربوط به اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی
ک – تقویم و سر رسید

تبصره 1 : مجوز پیش از چاپ برای دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ناشرانی که براساس مقررات ابلاغی وزارت اختیار انتشار هر یک از کتب موضوع این ماده را دارند، ضروری نیست وزارت فهرست دستگاهها و ناشرانی را که نیازی به اخذ مجوز قبلی ندارند ، به اطلاع چاپخانه ها می رساند.
ماده 14 : کارخانه ها یا کارگاههایی که چاپ بر روی محصولات آنها جزو تفکیک ناپذیر تولید محسوب می گردد موظفند مجوز چاپ طرح های خود را از وزارت اخذ نمایند.
ماده 15: سفارش دهنده و چاپخانه مربوط موظفند برای چاپ مطبوعاتی که بطور روزانه یا هفتگی یا ماهانه چاپ آن تکرار می شود قراردادی در دو نسخه میان خود مبادله نمایند یک نسخه از قرارداد به منزله سفارشنامه در چاپخانه نگهداری می شود.
تبصره – در مورد مطبوعات هیچیک از چاپخانه ها مجاز نیستند بدون مطالعه و ملاحظه امتیاز اقدام به چاپ آن نمایند.