معاون فرهنگی:سید حسین طیبی

  • شرایط درخواست پروانه انتشارات

شرایط درخواست پروانه انتشارات
 
1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2-نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تأیید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت
3-محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر و عدم فعالیت بر ضد نظام جمهوری اسلامی
4-حداقل سن 27 سال کامل برای مجردین و 25 سال کامل برای متأهلین
5-انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دایم
6-داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  
7-داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی ربط
8-صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی  
 
مدارک مورد نیاز
1.تقاضای تأسیس انتشارات با توجه به فرم محورهای درخواست
2.تأییدیه کمیته تخصصی مصاحبه با متقاضیان نشر در خصوص داشتن تجربه علمی، تخصصی در زمینه نشر (فقط مدیرمسئول)
3.تکمیل فرمهای مربوطه(برای تمام اعضاء هیأت موسس)
4.شش قطعه عکس 4×3 (فقط مدیرمسئول)
5.تصویر آخرین مدرک تحصیلی(مدرک مدیرمسئول ، حداقل لیسانس)
6.تصویر صفحات شناسنامه (برای مدیر مسئول دو نسخه برای اعضاء هیأت موسس از تمام صفحات شناسنامه هر برگ یک نسخه)
7.تصویر پشت و رو از کارت پایان خدمت (برای تمام اعضاء)
8.تصویر پشت و رو از کارت ملی (برای تمام اعضاء)
9.همراه داشتن اصل مدارک فوق جهت تطبیق الزامی است.
10.گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (برای تمام اعضاء)
 
** درخواستهایی که پس از گذشت یک ماه پیگیری نگردد بایگانی خواهد شد.
*** برای اشخاص حقوقی ارائه اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی الزامی است.
**** تصویر دفترچه تأمین اجتماعی به عنوان سابقه کار یا ارائه گواهی سابقه کار از مراکز نشر تحت عنوان ناظر چاپ ، مدیر اجرایی یا مدیر فنی به همراه نمونه آثار چاپ شده
 
 
شخصیتهای حقیقی برای صاحب امتیازی یا مدیر مسئولی نشریات:
1-ت  1- تابعیت ایرانی
       2-دارا بودن حداقل 25 سال سن  

 

  • شرایط صدور مجوز نشریات

 

 شرایط شخصیتهای حقیقی برای صاحب امتیازی یا مدیر مسئولی نشریات:

1-تابعیت ایرانی
2-دارا بودن حداقل 25 سال سن در زمان ارایه تقاضا
3-عدم حجرو ورشکستگی به تقلب و تقصیر
4-عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5-داشتن صلاحیت علمی درحد کارشناسی و یا پایان سطح دو در علوم حوزوی
6-پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی
تذکر 1 : شاغلین رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کادر رسمی نیروهای مسلح و همچنین سردفتران و دفتر یاران مجاز به اخذ امتیاز یا پذیرش مدیر مسئول نشریات خصوصی نمی باشد.
تذکر 2 : چنانچه متقاضی فاقد حداقل مدرک تحصیلی قید شده در بند 5 از شرایط فوق الذکر باشد ، در صورت داشتن سوابق علمی ، فرهنگی و مطبوعاتی در خور توجه ، می تواند نمونه آثار و مدارک و مستندات مربوطه را به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی – اداره امتیازات ارائه نماید تا بر اساس مصوبه 26 جلسه دوره پنجم هیأت نظارت بر مطبوعات مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که حد نصاب لازم را برای احراز صاحب امتیازی یا مدیر مسئولی نشریات بدست آورد ، نسبت به طرح درخواست و تشکیل پرونده اقدام نماید.

شرایط شخصیت های حقوقی برای صاحب امتیازی نشریات:
1-مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد.
2-در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشند.
3-زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی باشد.
4-محدوده جغرافیایی انتشار نشریه همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

تذکر : طبق تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیایی شخص حقوقی (صاحب امتیاز ) بلامانع است.
تذکر 1 : تمامی نهادهای دولتی به منظور کسب اجازه استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه عمومی یا داخلی ، کتاب بروشور ، پوستر و سایر کارچاپی ، ابتدا باید درخواست خود را به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی کمیسیون انتشارات دولتی ارائه نمایند.
تذکر 2: برای طرح درخواست در کمیسیون انتشارات دولتی ، باید فرم ارزیابی ضرورت انتشار (فرم الف که درفصل ضمیمه می باشد) توسط مرکز درخواست کننده تکمیل شده و به مهر و امضاء بالاترین مقام مسئول آن مرکز برسد و فرم تکمیل شده به انضمام نامه بالاترین مقام مسئول مرکز درخواست کننده به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی کمیسیون انتشارات دولتی ارسال شود.
تذکر 3: پس از طرح موضوع در کمیسیون انتشارات دولتی ، نتیجه رسیدگی به مرکز درخواست کننده اعلام می شود و رونوشت برای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه ارسال خواهد شد.
تذکر 4: برای اخذ پروانه انتشار نشریات ، مرکز درخواست کننده باید تمامی مدارک مورد نیاز از جمله تصویرمجوز کمیسیون انتشارات دولتی را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل نماید تا پس از انجام مراحل قانونی، به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارجاع شود.
تذکر 5: غالباً بالاترین مقام مسئول است شخصیتهای حقوقی دولتی ، وزیر مربوطه است.
تذکر 6: بالاترین مقام مسئول شخصیتهای حقوقی به ثبت رسیده کسی است که طبق اساسنامه آن مرکز به عنوان بالاترین مقام مسئول معرفی شده باشد.
تذکر 7: در صورتی که یک شخصیت حقوقی دولتی دارای اساسنامه رسمی بوده و طبق مفاد این اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد ، می تواند راساً صاحب امتیازی نشریه را احراز نماید و در این صورت نامه مستقیم بالاترین مقام مسئول همان مرکز ، مورد پذیرش قرار گرفته و نیازی به تأیید مجدد از سوی وزیر مربوطه نخواهد بود.
تذکر 8: نهادهای ذیل می توانند رأساً صاحب امتیازی نشریات را احراز نمایند.
1.تمامی سازمانهای دولتی با ارایه نامه ریاست سازمان
2.ادارات کل آموزش و پرورش و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارایه نامه مدیر کل ذیربط .
3.دانشگاههای دولتی با ارایه نامه ریاست دانشگاه
4.دانشکده ها ، پژوهشکده ها و سایر مراکز علمی که با مصوبه شورای عالی آموزش تأسیس شده اند و طبق اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند با ارایه نامه ریاست آن مرکز.
5.تمامی واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی با نامه ریاست سازمان مرکزی آن دانشگاه .
6.شوراهای شهر با ارایه نامه ریاست شورا
7.شهرداری ها با ارایه نامه شهردار
8.استانداری ها با ارایه نامه استاندار
9.فرمانداریها و بخشداری ها نیز برای اخذ امتیاز نشریه باید نامه استاندار ذیربط را ارایه نماید.