• حراست

مجموعه حراست از چهار شاخه (حوزه ) تشکیل شده است :

1. حفاظت پرسنل

2. حفاظت فناوری اطلاعات 

3.حفاظت اسناد

4. حفاظت فیزیکی

 

 شرح وظایف مدیر حراست :


برنامه ریزی لازم در زمینه امور حفاظتی و اسناد طبقه بندی شده

بررسی گزارشهای رسیده در خصوص مسائل حراستی

بررسی گزارشهای دریافتی از سوی مسئولین مافوق

ایجاد ساز و کار لازم جهت استعلام و بررسی سوابق اقشار مرتبط ( موسسات فرهنگی ، ناشرین ، چاپخانه ها ، آموزشگاه های فرهنگی و هنری )

اظهار نظر در خصوص افراد متقاضی اخذ مجوز در امور فوق الذکر

رعایت دستورالعمل های حفاظتی و حراستی و نظارت بر حسن اجرای آنها در حیطه مسئولیت های مربوط

همکاری در جهت اسقرار سیستم حراست و نگهداری از پرسنل ، تأسیسات ، اماکن و مدارک محرمانه

ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روشهای حراستی به مقامات مسئول

انجام سایر امور ارجاعی مربوط