عنوان خدمات

پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.تکمیل فرم ثبت نمایشنامه
٢.تکمیل فرم اجرای نمایش
٣.نامه درخواست مدیریت تماشاخانه
٤.سه نسخه از نمایشنامه
٥.موافقت کتبی نویسنده ،مترجم ،شاعر ،ناشر برحسب لزوم

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه ٤٦١ مورخه ١٣٧٩/٢/٦ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره ١ ماده ٣ سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب ٧٨/١١/٢٦ همان شورا)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری


١-درخواست از مدیریت تماشاخانه برای اجرای نمایش
٢-ارائه نامه درخواست به اداره کل هنرهای نمایشی به همراه سه نسخه از نمایشنامه
٣-ثبت درخواست
٤-تکمیل فرم ثبت نمایشنامه توسط نویسنده یا کارگردان
٥-ارجاع درخواست به همراه مدارک به شورا
٦-مطالعه نمایشنامه توسط کارشناسان شورا و تنظیم صورت جلسه
٧-تشکیل جلسه اعلام نتیجه با حضورکارگردان و درصورت لزوم نویسنده
٨-ارائه نامه درخواست به اداره کل هنرهای نمایشی جهت صدور پروانه اجرای نمایش در مکان،زمان و تعداد اجرای مشخص
٩-ثبت درخواست
١٠- تکمیل فرم اجرای نمایش توسط کارگردان
١١-ارجاع درخواست به شورا
١٢-دیدن آخرین تمرین گروه نمایش توسط کارشناسان شورا با هماهنگی مدیریت تماشاخانه وتنظیم صورت جلسه
١٣-تهیه پروانه اجرا 
١٤-صدور پروانه اجرای نمایش 
١٥-دریافت پروانه اجرای عمومی نمایش

آقای محمد اماندادی

کارشناس مسئول امور هنری

شماره تماس :0343318231  داخلی 143

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان ساختمان شماره2