عنوان خدمات

اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از ٥٠٠ نفر

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم: درخواست از طرف مدیر سالن با ذکر مشخصات ذیل در نامه:
١.نام گروه ، سرپرست گروه ، شماره و تاریخ ثبت پرونده گروه
٢. نام خواننده- درصورت باکلام بودن-
٣.مکان ، تاریخ ، ساعت و تعداد اجرا
٤.ظرفیت سالن

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه درخواست از طرف مدیر سالن به همراه تقاضانامه خواننده
٢-ثبت درخواست
٣- استعلام از حراست 
٤-بررسی و اعلام نظر
٥-اطلاع رسانی به متقاضی جهت ارائه پوستر و بروشور(در صورت مثبت بودن پاسخ استعلام)
٦-تکمیل فرم اعلام وضعیت اطلاع رسانی، فرم تعهد درخصوص مندرجات طرح پوستر و ارائه پوستر و بروشور جهت تایید
٧-تایید طرح پوستر و بروشور و صدور مجوزاجرای موسیقی به نام مدیر سالن
٨-ثبت مجوز
٩-دریافت مجوز

آقای هوشنگ سمندر

کارشناس امورموسیقی

شماره تماس :0343318231  داخلی 143

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان ساختمان شماره2