عنوان خدمات

کارت صلاحیت تدریس

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.فرم "ک"
٢.اصل فیش بانکی
مدارک تکمیلی
١.گواهی عدم اعتیاد
٢.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری


١-ارائه درخواست
٢-ثبت درخواست و ارائه فرم"ک" جهت تکمیل و شماره حساب جهت واریز وجه
٣-تکمیل فرم و ارائه فیش بانکی
٤-تایید و مهر فرم وارائه فیش
٥-تشکیل پرونده و ارسال به دفترآموزش در صورت کامل بودن
٦-برگزاری آزمون تخصصی واعلام نتیجه به استان
٧-استعلام از اداره کل حراست ومعرفی متقاضی به مراکزمربوطه جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه درصورت قبولی در آزمون
-مراجعه جهت دریافت گواهی
-ارسال تاییدیه های کتبی به دفتر آموزش
-ارائه گواهی عدم اعتیاد وعدم سوء پیشینه به متقاضی توسط بهداشت وسجل کیفری
-بررسی صلاحیت متقاضی و اعلام نظر کتبی توسط حراست
٨-دریافت و ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
٩-بررسی و صدور کارت صلاحیت تدریس و ارائه به آموزشگاه یا متقاضی به انضمام نامه
١٠-دریافت مجوز

آقای هوشنگ سمندر

کارشناس امورموسیقی

شماره تماس :0343318231  داخلی 143

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان ساختمان شماره2