عنوان خدمات

مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/publication

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
١. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ -در ﺳﺮﺑﺮگ و ﻣﻬﺮ
٢. ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﻳﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ ورود ﺑﻪ ﮔﻤﺮک 
٣. ﻓﺎﻛﺘﻮر 
٤. ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره ٤٣٥ﻫ٢٨٨٥٣/ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

١- مراجعه به دفترامورچاپ وارائه درخواست واسناد ومدارک مربوط به ماشین چاپ پس ازورود آن به گمرک
٢-ثبت درخواست متقاضی
٣- تطبیق پروفرما بااسنادومشخصات ماشین چاپ رسیده به گمرک ج.ا.ا
٤- تهیه نامه مجوزدرصورت رعایت مقررات قانونی ومطابقت پروفرما بااسناد و مشخصات ماشین چاپ 
٥-پاراف نامه وارسال به دفترمعاون وزیر
٦- امضاءنامه وارجاع نامه به دفترامورچاپ
٧- ثبت نامه وارائه به متقاضی 
٨- دریافت نامه ترخیص ومراجعه به گمرک ج.ا.ا

آقای یوسف فاریابی

کارشناس مسئول امور فرهنگی

شماره تماس :0343318231  داخلی 145

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان ساختمان شماره1 طبقه همکف