عنوان خدمات

پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.  معرفینامه از اتحادیه توزیع کنندگان وفروشندگان جراید نشریات
٢. درخواست کتبی برای صدور پروانه
٣. تصویر آخرین مدرک تحصیلی
٤. دو نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه
٥. تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت- برای آقایان
٦. چهار قطعه عکس جدید ٣x٤
٧. تصویر کارت ملی

قوانین و مقررات بالادستی

(مصوبه شورای انقلاب مورخ ١٣٥٨ )

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک درﺧﻮاﺳﺘﻲ
٢-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
٣-ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
٤-ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در دﻛﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش 
٥-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اداره و ﻛﺎرﺷﻨﺎس
٦-ﺑﺮرﺳﻲ وﺻﺪور رای 
٧-ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﺎت درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
٨-ﺛﺒﺖ ﭘﺮواﻧﻪ 
٩-درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ

خانم منیژه شفیعی زاده

کارشناس امور مطبوعات

شماره تماس :0343318231  داخلی 126

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان ساختمان شماره1 طبقه همکف