عنوان خدمات

مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
١. اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز (در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ )وﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل 
٢.  ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ 
٣.  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ 
٤. ﺗﺼﻮﻳﺮﻛﺎرت ﻣﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(درﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ 
٥. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز (در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ 
٦. اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل در اﻣﻮرﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮاﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ وﻏﻴﺮه 
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١.  ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ 
٢. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد 
٣.  ﮔﻮاﻫﻲ اﻣﺎﻛﻦ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قاون اهداف و وظایف وزارت و بند ٣ آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی- مصوبه شورای انقلاب مورخ ١٣٥٨)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه درخواست برای پروانه فعالیت خبرگزاری
٢-ثبت درخواست
٣-ارائه فرم های مخصوص جهت تکمیل و ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه مدارک مورد نیاز
٤-ارائه فرم های تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز
٥-بررسی مدارک و برابر اصل نمودن کپی مدارک و تشکیل پرونده
٦-استعلام از حراست،دادگستری و سجل کیفری
٧-بررسی و ارائه نظرات تخصصی
٨-بررسی پرونده وصدور رای
٩-دریافت رای صادره و تکمیل فرم های صورتجلسه و پروانه تاسیس
١٠-صدور پروانه تاسیس(در صورت تایید)
١١-ثبت پروانه تاسیس
١٢-دریافت پروانه تاسیس

خانم منیژه شفیعی زاده

کارشناس امور مطبوعات

شماره تماس :0343318231  داخلی 126

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان ساختمان شماره1 طبقه همکف