عنوان خدمات

پروانة فعالیت دفتر نشریه

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.  تقاضا نامه
٢.  تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر نشریه
٣. دو قطعه عکس مدیر مسئول نشریه
٤. تصاویر شناسنامه و کارت ملی مدیر مسؤول ،و کارت پایان خدمت یا معافیت از
خدمت- برای آقایان
٥.  تصویر مجوز نشریه

قوانین و مقررات بالادستی

(فصل ٥ قانون مطبوعات مصوب مورخ ٦٤/١٢/٢٢ و اصلاحیه های بعدی و فصل ٢ آئین نامه قانون مطبوعات)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
٢- درﻳﺎﻓﺖ وﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
٣-ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک
٤-ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
٥-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اداره
٦-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻓﺘﺮﻧﺸﺮﻳﻪ درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
٧-ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز 
٨-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز