عنوان خدمات

مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:١. نامه درخواست با مهر و امضای مدیر عامل شرکت
٢. دو نسخه رنگی طرح بسته بندی کالا در کاغذ A٤ با مهر و امضای مدیرعامل شرکت
٣.  آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی
٤. مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت
٥. داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص کالاهایی که اجرای استاندارد درمورد آنها اجباری است
٦. ارائه تاییدیه وزارت صنایع درخصوص کالاهای زیر نظر- تحت لیسانس -شرکت های خارجی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت و قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه -مصوب مورخ ١٣٥٨,٩.١٤ مجلس شورای اسلامی- و آیین نامه اجرایی آن -مصوب مورخ ٧٨,٢.١٩ هیات)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
٢-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺛﺒﺖدرﺧﻮاﺳﺖ
٣-ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺮح و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ رد
٤-اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ
٥-ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ
٦-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز درﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
٧-ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز
٨-اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﻃﺮح و ﻣﺠﻮزﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٩-درﻳﺎﻓﺖ ﻃﺮح ﻣﻬﺮﺷﺪه و ﻣﺠﻮز

آقای محمود شعبانی

کارشناس امور فرهنگی

شماره تماس :0343318231  داخلی 122

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان ساختمان شماره1 طبقه همکف