عنوان خدمات

ورود محصولات فرهنگی

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
١. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ 
٢.دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮوﻓﺮم 
٣.ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ 
٤.ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ وارد ﻛﻨﻨﺪه 
٥.ﻛﭙﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات واردﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه 
٦.اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ و اﺳﻢ وارد ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه 
٧.ﻛﭙﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ وارد ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه- ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﻏﺬاﻳﻲ ،داروﻳﻲ ،آراﻳﺸﻲ 
٨.ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه 
٩.ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٠ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻣﺪارک
٢- درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ وﻣﺪارک
٣- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٤-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﺠﻮز ورود ﻛﺎﻻ
٥-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ
٦- ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻻزم و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ
٧-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و اﺻﻞ ﻣﺪارک و ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻی ﻣﻬﺮ ﺷﺪه