• فهرست فعالیت های واحد فرهنگی

ترخیص محصولات فرهنگی

صدور مجوز جشنواره ها و مجامع فرهنگی

صدور محصولات فرهنگی

مجوز برگزاری جشنواره ها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

مجوز بعد از چاپ کتاب-اعلام وصول

مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

مجوز فعالیتهای مرتبط با ادیان توحیدی

مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب و بسته بندی

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

ورود محصولات فرهنگی

پروانه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

مجوز قبل از چاپ کتاب

صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری

پروانه نشر

صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی

ورود و خروج کتاب

 

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

سامانه جامع خرید کتاب

اداره کتاب معاونت فرهنگی

http://kharideketab.farhang.gov.ir/admin/Default.aspx

۲

سامانه جامع مجوز کتاب

اداره کتاب معاونت فرهنگی

http://31.184.144.71/Ershad.aspx

۳

سیستم جامع مجوز چاپ

اداره کتاب معاونت فرهنگی

http://chap.farhang.gov.ir/publication/

٤

پروانه نشر

معاونت فرهنگی

 

٥

صدور مجوزقبل از چاپ کتاب

معاونت فرهنگی

http://31.184.144.71/Ershad.aspx

٦

صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

معاونت فرهنگی

http://chap.farhang.gov.ir/publication/

٧

موافقتنامه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

معاونت فرهنگی

http://chap.farhang.gov.ir/publication/#/Home?

٨

صدور پروانه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

معاونت فرهنگی

http://chap.farhang.gov.ir/publication/

٩

صدور مجوزنقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

معاونت فرهنگی

http://chap.farhang.gov.ir/publication/